hudobný

    Škola vo svojom programe umožňuje individuálne štúdium hry na hudobné nástroje:

    keyboard,klavír,akordeón,zobcová flauta

    Škola poskytuje možnosť štúdia pre žiakov do 15 rokov veku. Popri výuke každého hudobného nástroja – hlavného predmetu, je žiak povinný absolvovať predmet hudobnej náuky, ktorý sa vyučuje kolektívne.