Orgány školy

  Členenie SZUŠ na útvary:
  útvar riadenia SZUŠ
  pedagogický útvar
  ekonomicko-prevádzkový útvar
  SZUŠ riadi a za jej činnosť zodpovedá riaditeľka školy. Riaditeľka vykonáva svoju právomoc v súlade s platným právnym poriadkom a ďalšími normami.
  Pre skvalitnenie a zvyšovanie účinnosti riadiacej práce a výchovno-vzdelávacieho procesu zriaďuje riaditeľka SZUŠ poradné orgány a komisie.

  1. Pedagogická rada školy
  Pedagogická rada spája zodpovednosť riaditeľky so skupinovým poradenstvom ostatných pedagogických zamestnancov. Predstavuje jej najdôležitejší a najvyšší odborný poradný orgán. Jej postavenie, poslanie a priebeh rokovania sú vymedzené v rokovacom poriadku pedagogickej rady.

  2. Umelecká rada školy
  Prerokúva rozhodujúce otázky umeleckej činnosti SZUŠ. Operatívne rieši aktuálne a zásadné problémy a záležitosti umeleckého a mimoškolského života školy. Umelecká rada školy je zároveň akýmsi „výkonným výborom“ pedagogickej rady v umeleckých oblastiach a realizuje jej závery. Pozostáva z vedúcich jednotlivých predmetových komisií, odborov a vedenia SZUŠ

  3. Predmetové komisie
  Na posudzovanie špecifických otázok výchovno-vyučovacieho procesu zriaďuje riaditeľka SZUŠ predmetové komisie (PK). Ich úlohou je zvyšovať metodickú a odbornú úroveň vzdelávania v jednotlivých hlavných a povinných predmetoch, ako aj zlepšovať vzájomnú spoluprácu medzi pedagogickými zamestnancami.

  Pedagogická rada, Umelecká rada a Predmetové komisie zasadajú spoločne, a to z dôvodu nízkeho počtu pedagogických pracovníkov v škole.

  Umelecká rada a Predmetová komisia pre individuálnu výučbu a skupinovú výučbu:
  – predseda UR : Juraj Libera DiS.art
  – vedúci PK : Mgr. Martina Kozmová
  – členovia PK: Mgr. Eva Ďubeková, Juraj Libera DiS.art, Alžbeta Taššová, Katarína Loškárová