Školné poplatky

Súkromná základná umelecká škola v Novosade vydáva na základe zriaďovacej listiny

pre školský rok 2017/2018 toto

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole

 1/ 2017

Článok 1

Úvodné ustanovenia

Predmetom všeobecne záväzného nariadenia je určenie výšky mesačného príspevku a spôsob jeho úhrady v základnej umeleckej škole od zákonného zástupcu žiaka a plnoletej fyzickej osoby (ďalej len „príspevok“). Príspevok je určený na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole.1)

Článok 2

Príspevok na čiastočnú úhradu

 1. Príspevok je určený na zabezpečenie prevádzkových nákladov súkromnej základnej umeleckej školy, vrátane výdavkov na nákup učebných pomôcok a školských potrieb.
 2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom žiakov v súkromnej základnej umeleckej škole uhrádza zákonný zástupca mesačne na jedného žiaka sumou2):
 3. v prípravnom štúdiu 20 € na polrok  (4€ mesačne)
 4. v základnom štúdiu  25 € na polrok  (5€ mesačne) v hudobnom odbore
 5. v základnom štúdiu 20 € na polrok  (4€ mesačne) v tanečnom a výtvar. odbore
 6. v predprípravnom štúdiu 0 € na polrok (0 € mesačne)
 7. štúdium v literárno-dramatickom odbore štúdiu 0 € na polrok (0 € mesačne)
 8. V prípade zvolenia ďalšieho hlavného predmetu základného štúdia v hudobnom odbore, je doplatok 1 euro mesačne.
 9. Školné je splatné polročne do 30.09.2017 a do 28.02.2018.
 10. Zníženie alebo odpustenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti súkromnej základnej umeleckej školy je možné v prípade, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomne požiada zriaďovateľa SZUŠ a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1) § 49 ods.4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní.

2) § 49 ods. 5, písm. a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní.

 1. V prípade neplatenia školného, riaditeľka školy rozhodne o predčasnom ukončení štúdia ……podľa § 50 ods. 2 písm. b) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) ……a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 1. Vnútorný predpis musí byť riadne zverejnený na verejne prístupnom mieste v rámci ……budovy Súkromnej základnej umeleckej školy v Novosade.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli školy, t.j. 9.2017.

                                                                                                                        Mgr.Eva Ďubeková

                                                                                                                        zriaďovateľ školy