Školné poplatky

  Súkromná základná umelecká škola v Novosade vydáva na základe zriaďovacej listiny

  pre školský rok 2017/2018 toto

   

  VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

   o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole

   1/ 2017

  Článok 1

  Úvodné ustanovenia

  Predmetom všeobecne záväzného nariadenia je určenie výšky mesačného príspevku a spôsob jeho úhrady v základnej umeleckej škole od zákonného zástupcu žiaka a plnoletej fyzickej osoby (ďalej len „príspevok“). Príspevok je určený na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole.1)

  Článok 2

  Príspevok na čiastočnú úhradu

  1. Príspevok je určený na zabezpečenie prevádzkových nákladov súkromnej základnej umeleckej školy, vrátane výdavkov na nákup učebných pomôcok a školských potrieb.
  2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom žiakov v súkromnej základnej umeleckej škole uhrádza zákonný zástupca mesačne na jedného žiaka sumou2):
  3. v prípravnom štúdiu 20 € na polrok  (4€ mesačne)
  4. v základnom štúdiu  25 € na polrok  (5€ mesačne) v hudobnom odbore
  5. v základnom štúdiu 20 € na polrok  (4€ mesačne) v tanečnom a výtvar. odbore
  6. v predprípravnom štúdiu 0 € na polrok (0 € mesačne)
  7. štúdium v literárno-dramatickom odbore štúdiu 0 € na polrok (0 € mesačne)
  8. V prípade zvolenia ďalšieho hlavného predmetu základného štúdia v hudobnom odbore, je doplatok 1 euro mesačne.
  9. Školné je splatné polročne do 30.09.2017 a do 28.02.2018.
  10. Zníženie alebo odpustenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti súkromnej základnej umeleckej školy je možné v prípade, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomne požiada zriaďovateľa SZUŠ a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  1) § 49 ods.4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní.

  2) § 49 ods. 5, písm. a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní.

  1. V prípade neplatenia školného, riaditeľka školy rozhodne o predčasnom ukončení štúdia ……podľa § 50 ods. 2 písm. b) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) ……a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  1. Vnútorný predpis musí byť riadne zverejnený na verejne prístupnom mieste v rámci ……budovy Súkromnej základnej umeleckej školy v Novosade.

  Článok 3

  Záverečné ustanovenia

  1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli školy, t.j. 9.2017.

                                                                                                                          Mgr.Eva Ďubeková

                                                                                                                          zriaďovateľ školy