Home

Súkromná ZUŠ vznikla 1.9.2010. Má 4 odbory: hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický. Vyučovanie sa delí na individuálne a skupinové a navštevuje ju do 200 žiakov. SZUŠ sídli v obci Michaľany na Školskej ulici 339/2. Elokované pracoviská sú zriadené v obci Hraň a obci Novosad.

  • Elokované pracovisko: Letná 90, Novosad – výtvarný odbor
  • Elokované pracovisko: Lipová 479/94, Hraň – hudobný odbor

Koláž3