Dokumenty

2.6. Základné umelecké školy

1. MŠVVaŠ SR schválilo dňa 4. februára 2015 inovovaný Štátny vzdelávací program pre základné umelecké školy pod číslom 2015-6346/5841:1-10A0, ktorý je platný od 1. septembra 2015. Je spracovaný ako jeden dokument pre všetky umelecké odbory základnej umeleckej školy a zverejnený na webovom sídle MŠVVaŠ SR www.minedu.sk a na webovom sídle ŠPÚ www.statpedu.sk. Nový ŠVP pre základné umelecké školy zahŕňa všetky druhy štúdia v celom rozsahu § 51 zákona č. 245/2008 Z. z. v jednotlivých umeleckých odboroch (prípravné štúdium, prvá časť a druhá časť I. stupňa základného štúdia, II. stupeň základného štúdia, štúdium pre dospelých a rozšírené štúdium). Dôležitú časť nového ŠVP pre základné umelecké školy tvoria vzdelávacie štandardy v celom rozsahu umeleckých odborov a študijných zameraní obsahujúce aj očakávané výstupy vzdelávania a profily absolventov. Spracovaná je aj problematika umeleckého vzdelávania žiakov so ŠVVP v základnej umeleckej škole. Vypracované sú rámcové učebné plány pre všetky umelecké odbory s tým, že sa umožňuje riaditeľovi školy po prerokovaní s umeleckou radou upraviť učebné plány niektorým žiakom podľa ich schopností a záujmu a podľa regionálnych podmienok a potrieb školy celkovo v rozsahu 30 % vo všetkých povinných vyučovacích predmetoch okrem hlavného predmetu a pružnejšie reagovať aj na špecifické podmienky, v ktorých škola pôsobí. Z organizačných dôvodov sa na elokovaných pracoviskách umožňuje spájanie žiakov do skupín v rámci jednotlivých častí umeleckého vzdelávania v hudobnom odbore v predmete hudobná náuka. Súčasťou nového ŠVP pre základné umelecké školy sú záväzné normatívy na povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacie procesu pre všetky umelecké odbory a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní. Umelecké vzdelávanie v základných umeleckých školách sa začne podľa nového ŠVP pre základné umelecké školy uskutočňovať v nadväznosti na ustanovenie § 161 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. v školskom roku 2015/2016 v prípravnom štúdiu, v prvej časti prvého stupňa základného štúdia a v druhej časti prvého stupňa základného štúdia. 30 V každom nasledujúcom školskom roku sa bude podľa neho postupovať v príslušnom nasledujúcom ročníku v druhom stupni základného štúdia (výtvarný odbor) a v druhom stupni základného a v štúdiu pre dospelých ostatných umeleckých odborov. Do obdobia, keď sa rámcové učebné plány nového ŠVP pre základné umelecké školy začnú uplatňovať aj v jednotlivých ročníkoch druhého stupňa základného štúdia a v štúdiu pre dospelých, sa bude na tomto stupni štúdia v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárnodramatickom odbore postupovať podľa Učebných plánov pre základnú umeleckú školu, ktoré schválilo MŠVVaŠ SR dňa 22. 12. 2003 pod číslom 11215/2003 s platnosťou od 1. septembra 2004. V odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby sa bude na druhom stupni štúdia (od tretieho ročníka) a v štúdiu pre dospelých postupovať podobne podľa rámcových učebných plánov a učebných osnov ŠVP základnej umeleckej školy odboru audiovizuálnej a multimediálnej tvorby, ktoré schválilo MŠVVaŠ SR dňa 11. novembra 2009 pod číslom CD-2009-28028/22244-1:911. Učebné plány pre hudobný, tanečný, literárno-dramatický a výtvarný odbor základnej umeleckej školy, ktoré schválilo MŠVVaŠ SR dňa 20. augusta 2009 pod číslom CD-2009- 27474/21375-1:911 strácajú platnosť dňom 31. augusta 2015. ŠVP pre základné umelecké školy v Slovenskej republike ISCED 1B – Primárne umelecké vzdelanie a ŠVP základnej umeleckej školy v Slovenskej republike ISCED 2B – Nižšie sekundárne umelecké vzdelanie z 1. 7. 2008 strácajú platnosť dňom 31. augusta 2015.
2. V nadväznosti na nový ŠVP pre základné umelecké školy si školy podľa § 7 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. pripravia ŠkVP.
3. Podľa požiadaviek na povinné materiálno-technické a priestorové vybavenie výchovnovzdelávacieho procesu v základných umeleckých školách v spolupráci so zriaďovateľom školy zabezpečia vhodné priestorové a materiálno-technické podmienky umožňujúce realizovať umelecké vzdelávanie v príslušných umeleckých odboroch.
4. Riaditelia základných umeleckých škôl vysielajú učiteľov ako pedagogický sprievod, pozorovateľov alebo ako predsedov a členov odborných komisií a porôt na súťaže, tvorivé dielne a prehliadky formou pracovných ciest.
5. Vedenie škôl má efektívne riadiť a kontrolovať výkon pedagogickej činnosti aj na elokovaných pracoviskách, zamerať sa aj na zvýšenie kvality vedenia pedagogickej a ďalšej dokumentácie, dodržiavanie metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných umeleckých škôl.
Inovovaný ŠVP pre základné umelecké školy – dodatok

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo Štátny vzdelávací program pre základné umelecké školy (ďalej len „nový ŠVP“). Je spracovaný ako jeden dokument pre všetky umelecké odbory ZUŠ. Platnosť nadobudol 4. februára 2015 a účinnosť nadobudne 1. septembra 2015.
Dôležitú časť nového ŠVP tvoria vzdelávacie štandardy v celom rozsahu umeleckých odborov a študijných zameraní obsahujúce aj očakávané výstupy vzdelávania a profily absolventov.
Spracovaná je aj problematika umeleckého vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v základnej umeleckej škole.
Vypracované sú rámcové učebné plány pre všetky umelecké odbory.
Súčasťou nového ŠVP sú záväzné normatívy na povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacie procesu pre všetky umelecké odbory a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní.
Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa v Štátnom vzdelávacom programe pre základné umelecké školy schválenom dňa 4. 2. 2015 pod číslom 2015-6346/5841:1-10A0 uskutočnili zmeny týkajúce sa materiálno-technického a priestorového zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v ZUŠ, ale aj menšie úpravy rámcových učebných plánov a všeobecnej časti Štátneho vzdelávacieho programu pre základné umelecké školy.
Zmeny boli zapracované do pôvodných materiálov. Upravené materiály dostali novú schvaľovaciu doložku „Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 15. júna 2015 pod číslom 2015-6346/29045:3-10A0 pre základné umelecké školy s účinnosťou od 1. septembra 2015.“
Umelecké vzdelávanie v základných umeleckých školách sa začne podľa nového ŠVP uskutočňovať v nadväznosti na ustanovenie § 161 ods. 8 školského zákona.
Do obdobia, keď sa rámcové učebné plány nového ŠVP začnú uplatňovať aj v jednotlivých ročníkoch druhého stupňa základného štúdia a v štúdiu pre dospelých sa bude na tomto stupni štúdia v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore postupovať podľa učebných plánov z 22. 12. 2003 č. 11215/2003 s platnosťou od 1. septembra 2004.
V odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby sa bude na druhom stupni štúdia a v štúdiu pre dospelých postupovať podobne podľa rámcových učebných plánov a učebných osnov schválených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 11. novembra 2009 pod číslom CD-2009-28028/22244-1:911“.
Učebné plány z 20. augusta 2009 č. CD-2009-27474/21375-1:911 strácajú platnosť dňom 31. augusta 2015.
Štátne vzdelávacie programy základnej umeleckej školy v Slovenskej republike ISCED 1B a ISCED 2B z 1. 7. 2008 strácajú platnosť dňom 31. augusta 2015.