O nás

Súkromná základná umelecká škola (ďalej len SZUŠ) bola zriadená dňa 1.9.2010 v Cejkove na základe zaradenia do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR zo dňa 27.7.2010, pod číslom 2010-8464/23566:4-917.

Presídlená bola do Novosadu, Hlavná 144/47, dňa 16.8.2011, na základe rozhodnutia MŠ, vedy, výskumu a športu SR, k 1.9.2011 pod číslom 2011-9972/24195:2-923.

Zriaďovateľom SZUŠ je Mgr.Eva Ďubeková, Partizánska 1096/23, 078 01 Sečovce.

Súkromná základná umelecká škola poskytuje základné, všeobecné umelecké vzdelanie a prípravu na vyššie odborné štúdium, ako aj sebarealizáciu v oblasti, ktorej hovoríme výchova estetická a výchova umením. Škola vytvára elokované pracoviská na území trebišovského okresu, ktoré sú schválené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu. Štúdium organizuje pre žiakov do 15 rokov veku. SZUŠ má 3 odbory: hudobný, tanečný a výtvarný.