Orgány školy

Členenie SZUŠ na útvary:
útvar riadenia SZUŠ
pedagogický útvar
ekonomicko-prevádzkový útvar
SZUŠ riadi a za jej činnosť zodpovedá riaditeľka školy. Riaditeľka vykonáva svoju právomoc v súlade s platným právnym poriadkom a ďalšími normami.
Pre skvalitnenie a zvyšovanie účinnosti riadiacej práce a výchovno-vzdelávacieho procesu zriaďuje riaditeľka SZUŠ poradné orgány a komisie.

1. Pedagogická rada školy
Pedagogická rada spája zodpovednosť riaditeľky so skupinovým poradenstvom ostatných pedagogických zamestnancov. Predstavuje jej najdôležitejší a najvyšší odborný poradný orgán. Jej postavenie, poslanie a priebeh rokovania sú vymedzené v rokovacom poriadku pedagogickej rady.

2. Umelecká rada školy
Prerokúva rozhodujúce otázky umeleckej činnosti SZUŠ. Operatívne rieši aktuálne a zásadné problémy a záležitosti umeleckého a mimoškolského života školy. Umelecká rada školy je zároveň akýmsi „výkonným výborom“ pedagogickej rady v umeleckých oblastiach a realizuje jej závery. Pozostáva z vedúcich jednotlivých predmetových komisií, odborov a vedenia SZUŠ

3. Predmetové komisie
Na posudzovanie špecifických otázok výchovno-vyučovacieho procesu zriaďuje riaditeľka SZUŠ predmetové komisie (PK). Ich úlohou je zvyšovať metodickú a odbornú úroveň vzdelávania v jednotlivých hlavných a povinných predmetoch, ako aj zlepšovať vzájomnú spoluprácu medzi pedagogickými zamestnancami.

Pedagogická rada, Umelecká rada a Predmetové komisie zasadajú spoločne, a to z dôvodu nízkeho počtu pedagogických pracovníkov v škole.

Umelecká rada a Predmetová komisia pre individuálnu výučbu a skupinovú výučbu:
– predsedníčka UR a vedúca PK: Mgr. Martina Kozmová
– členovia PK: Mgr. Eva Ďubeková, Mgr. Angelika Nagyová, DiS.art., Mgr. Erik Dragošek, DiS.art., uč. Alžbeta Taššová