Školné poplatky

Zákonní zástupcovia žiaka/žiačky môžu uhradiť školný poplatok na toto číslo účtu: SK47 8360 5207 0042 0553 5787. Do poznámky je potrebné uviesť meno žiaka, odbor, polrok a školský rok.

Súkromná základná umelecká škola v Novosade vydáva na základe zriaďovacej listiny

pre školský rok 2019/2020 toto

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole

 1/ 2019

Článok 1

Úvodné ustanovenia

Predmetom všeobecne záväzného nariadenia je určenie výšky mesačného príspevku a spôsob jeho úhrady v základnej umeleckej škole od zákonného zástupcu žiaka a plnoletej fyzickej osoby (ďalej len „príspevok“). Príspevok je určený na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole.1)

Článok 2

Príspevok na čiastočnú úhradu

  1. Príspevok je určený na zabezpečenie prevádzkových nákladov súkromnej základnej umeleckej školy, vrátane výdavkov na nákup učebných pomôcok a školských potrieb.
  2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom žiakov v súkromnej základnej umeleckej škole uhrádza zákonný zástupca mesačne na jedného žiaka sumou2):

     a) v prípravnom štúdiu  20 € na polrok  (4€ mesačne)

     b) v základnom štúdiu  25 € na polrok  (5€ mesačne) v hudobnom odbore

    c) v základnom štúdiu 20 € na polrok  (4€ mesačne) v tanečnom a výtvar. odbore

     d) v predprípravnom štúdiu 0 € na polrok (0 € mesačne) – deti z materských škôl

  1. V prípade zvolenia ďalšieho hlavného predmetu základného štúdia v hudobnom odbore, je doplatok 4 eurá mesačne.
  2.  Školné je splatné polročne do 30.09.2019 a do 28.02.2020.
  3. Zníženie alebo odpustenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti súkromnej základnej umeleckej školy je možné v prípade, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomne požiada zriaďovateľa SZUŠ a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  4. V prípade neplatenia školného, riaditeľka školy rozhodne o predčasnom ukončení štúdia podľa § 50 ods. 2 písm. b) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  5. Vnútorný predpis musí byť riadne zverejnený na verejne prístupnom mieste v rámci budovy Súkromnej základnej umeleckej školy v Novosade.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1) § 49 ods.4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní.

2) § 49 ods. 5, písm. a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

  1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli školy, t.j. 2. 9.2019.

                                                                                                                        Mgr.Eva Ďubeková

                                                                                                                        zriaďovateľ školy